برنامه رادیو فرهنگ بررسی اشعار دکتر مهدیزاده ۹۴/۰۲/۰۴

اردیبهشت۸

برنامه رادیو فرهنگ بررسی اشعار دکتر مهدیزاده

(تاریخ ۹۴/۰۲/۰۴ جمعه ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰)

محمدرضا مهدیزاده | پخش رادیو


آدرس ایمیل بصورت عمومی نمایش داده نمی شود.


مثال : http://www.m-mehdizade.ir

نظر شما: